Hyresvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.

Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

Som förmedlare/uthyrare är vi skyldiga se till att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
– du får vägbeskrivning och uppgift om var nyckeln finns i god tid före ankomstdagen.
– stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen på bekräftelsen.
– du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
– du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Du har öppet köp fram till 60 dagar före ankomst. Om du har betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran) och inte avbokat före detta datum så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 30 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 2 000 kr. Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om du bokat senare än 30 dagar till ankomst skall hela hyran betalas inom 2 bankdagar , dock senast dagen före ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar när det är mer än 60 dagar före ankomst betalar vi tillbaka allt du har betalat. Är det mindre än 60 dagar till ankomst, så behåller vi anmälningsavgiften.

Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar till ankomst så behåller vi hela hyran. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan så återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya gästens hyra med avdrag för en administrativ kostnad om 200 kr.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi betalar då tillbaka hyran, med avdrag för den tid du har nyttjat stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt efter ankomst, senast kl 11 dagen efter. Fel som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående så vi får en chans att åtgärda det. Ovanstående gäller ej vid omständigheter som vi ej kan råda över, t ex avbrott på el- eller TV-nätet.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du är betalningsansvarig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Mellan 23:00 och 07:00 skall du som hyresgäst iaktta största hänsyn och tystnad gentemot dina grannar. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för din stuga/lägenhet som anges på bekräftelsen. Om du bryter mot detta debiteras du kostnaden för sanering.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Det är ej tillåtet att ställa upp tält eller husvagn på tomten.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att debitera dig en avgift från 3000 kr (beroende på kostnaden för omstädning). Slutstädning kan beställas genom tredjepart, te.x. Kittelfjäll Service https://kittelfjallservice.se/.

Om fysisk nyckel används till stugan måste du lämna igen nyckeln till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det eller har tappat bort nyckeln kommer vi att debitera dig en avgift från 1000 kronor.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om
– du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/stugan/området.
– du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten/stugan/området.
– lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla pga ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten/stugan och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.